Waterstofsymbiose - DOW, YARA & ICL-IP

Green Deal waterstofcase

In de diverse naftakrakers van DOW komt waterstof vrij. Deze waterstof wordt nu gebruikt als reactant in de DOW Terneuzen productieprocessen en tevens wordt het surplus ingezet als brandstof in de productieprocessen.

Win-win voor alle betrokken bedrijven

De bedrijven Yara en ICL-IP kunnen deze waterstof als grondstof in hun productieprocessen goed gebruiken. Transport van de waterstof per ondergrondse pijpleiding biedt een win-win voor alle betrokkenen. In de eerste stap zou 4,5 kton H2 per jaar, hoogwaardig gekoppeld kunnen worden aan Yara.
ICL-IP consumeert op dit moment waterstof voor de productie van waterstofbromide. De verwachting is dat de vraag naar H2 de komende jaren gaat stijgen. Waterstof wordt momenteel per vrachtauto-trailer aangeleverd. ICL-IP kan profiteren van de waterstofkoppeling tussen Dow en Yara. Het te gebruiken leidingtracé loopt dicht langs Yara en ICL-IP.

Green Deal

Voor deze businesscase is op 14 maart 2016 een zogenaamde Green Deal getekend met als doel tot realisatie te komen.  In de Green Deal is gevraagd gebruik te mogen maken van de bestaande aardgastransportleiding van GTS, welke onder het Kanaal bij Terneuzen doorloopt vanuit DOW langs ICL-IP en Yara. Deze bestaande leiding is een perfecte herbestemming voor deze grootschalige industriële symbiose case in de Kanaalzone Gent-Terneuzen. De fysieke koppeling tussen Dow Benelux en Yara, een afstand van ongeveer 10 km met een aftakking naar ICL-IP (circa 400 m), leidt tot een hoogwaardige H2 inzet en een aanzienlijke CO₂ reductie. 

Icoonproject van internationale allure

De waterstoflink tussen Dow, Yara en ICL-IP kan dienen als een uitstekend voorbeeld om de competitiviteit van de procesindustrie te verbeteren en die ook bijdraagt aan ecologische en maatschappelijke synergiën. De waterstoflink zal een inspirerend voorbeeld zijn voor toekomende business cases binnen en buiten de Delta regio: een potentieel icoonproject van (inter)nationale allure!

Beoogde resultaten

  • Uitwisseling van 4.500 ton waterstof per jaar; 
  • CO₂-besparing van 10.000 ton per jaar; 
  • Daling energieverbruik met 0,15 PJ per jaar, vergelijkbaar met gemiddelde gasverbruik van 3.000 huishoudens; 
  • 320 vrachtwagens per jaar minder op de Zeeuwse wegen; 
  • Mogelijke verdere opschaling met bestaande én nieuwe bedrijven

 

De geëtaleerde business case is het resultaat van een uniek samenwerkingsverband tussen energie- en grondstof-intensieve bedrijven in de Delta-regio: West-Noord-Brabant, Zeeland en het Vlaamse deel van de Kanaalzone Gent-Terneuzen. Samen vormen zij het platform Smart Delta Resources (SDR).

 

Bedrijven noch consumenten produceren ‘afval’. De reststof van de ene is immers waardevolle grondstof voor de ander. Alleen zo kunnen we op duurzame wijze produceren, stappen zetten op weg naar de circulaire economie en een competitief voordeel behalen of behouden op landen of regio’s die over grote hoeveelheden relatief goedkope grondstoffen beschikken.

 

De aangesloten bedrijven ontwikkelen via het SDR-platform business cases voor uitwisseling van energie- en materiaalstromen. In de vakliteratuur noemt men het ‘industriële symbiose’. Dit soort samenwerking streeft drie doelstellingen na:

 

  1. Door de uitwisseling van afvalstoffen die tot grondstoffen van een ander bedrijf dienen, worden economisch aantrekkelijke businesscases gerealiseerd, die de internationale concurrentiepositie van de betrokken bedrijven versterken.
  2. SDR draagt bij aan de duurzame groei van de industrie en aan het realiseren van klimaatdoelstellingen. Dat moet onder andere door het terugschroeven van de uitstoot van broeikasgassen zoals CO₂ en door de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen.
  3. De nauwe samenwerking biedt ook mogelijkheden voor (nog) niet aangesloten bedrijven in de regio en/of voor bedrijven die nog een vestigingsplaats zoeken is het aantrekkelijk om zich in onze grensoverschrijdende Delta-regio te vestigen.