Bijeenkomst SDR bedrijven met toelichting door Ed Buddenbaum en Cees Kortleve over betekenis klimaatakkoord voor de industrie.

Eerst werd een toelichting gegeven bij de tot stand koming van het akkoord en de uitgangspunten daarbij.

Essentie voor de industrie

 • Ambitie om tot koplopers in EU te behoren
 • Forse inzet op innovatieen middelen daarvoor (cumulatief € 1 mrd en € 550 mln SDE++ in 2030
 • CO₂ heffing voor industrie , objectief en op verstandige manier, gebruikmaknd van ETS benchmarks; heffing gericht op bedrag niet op opbrengst
 • Grote rol voor BIG 12 (met steun rijk)
 • Er komt een taskforce infrastructuur (rapportage 1-1-2020)

Klimaat en Urgenda- afspraken industrie met 5 pijlers

 • Europees en regionaal samenwerken aan hoge ambities
 • Innovatie, pilots en demo’s stimuleren
 • Heffing en normering
 • Subsidies
 • Ondersteunende programma’s

Doelen:

 • Reductie opgaven:  14,3 + 5.1 Mton emissiereductie in 2030 en in 2050 naar bijna nul
 • O.a. via waterstofprogramma, CO₂ heffing (nationaal), EU-ETS, inzet afvang en opslag CO₂; bij nationale CO₂ heffing wordt EU-ETS heffing in mindering gebracht
 • Voor Cluster Zeeland en West Brabant is de uitstoot 9,5 Mton bij de grote bedrijven Yara, Dow, Zeeland Refinery, Sabic en Cargill
 • Aansluiting wordt gezocht bij Europees beleid en versterking EU-ETS
 • Bij actualisatie van WM (energiebesparingsmaatregelen) wordt ingezet op integrale klimaatbenadering
 • Nadere uitleg werd gegeven bij de manier waarop het reductiepad wordt bepaald (met benchmarks, reductiefactoren en productievolumes)
 • Mogelijk is ook overdracht van vrijstellingen tussen installaties en bedrijven.
 • Uitgegaan wordt van jaarlijkse rapportages en herijking bij groei en krimp.
 • CCS wordt gezien als een opmaat naar CCU.

Om de door een gerechterlijk vonnis (Urgendazaak) afgedwongen vermindering van uitstoot van broeikasgassen met 25 % in 2020 te realiseren heeft het kabinet budget (€500 mln) beschikbaar gesteld en worden kosteneffectieve maatregelen opgesteld. PBL komt in oktober 2019 nog met een advies, dat kan leiden tot aanvullende maatregelen.