Het Rijk steunt waterstof hub in Zeeland

Vrijdag 26 juni is het Compensatiepakket Marinierskazerne voor Zeeland gepresenteerd. Het Rijk spreekt de intentie uit de Zeeuwse industriële energietransitie te ondersteunen: er wordt gewerkt aan een Gigawatt waterstofhub, de elektriciteitsnetten voor de industrie worden onder de loep gelegd en er wordt onderzoek gedaan naar een flagship-project voor de afvang en hergebruik van CO2. Zo geven Rijk en regio samen richting aan duurzame ontwikkeling van het Zeeuwse industriecluster.

Ter compensatie van het niet doorgaan van de Marinierskazerne in Vlissingen heeft het Rijk een pakket aan compensatiemaatregelen opgesteld. De inhoud hiervan is door Staatssecretaris Raymond Knops tijdens een persconferentie bekend gemaakt. Verduurzaming van de industrie maakt deel uit van het compensatiepakket .

Zeeland huisvest een krachtig industriecluster waarvan veel bedrijven tot de (innovatieve) wereldtop van hun sector behoren. Hierbij bieden de huidige productieprocessen veel kansen om te verduurzamen. Daarnaast is Zeeland de provincie met de grootste waterstof productie en verbruik van Nederland (520 kiloton per jaar).

Om de krachten te bundelen heeft de industrie zich grensoverschrijdend verenigd in het consortium Smart Delta Resources (SDR). Leden zijn o.a. havenbedrijf North Sea Port, de bedrijven ArcelorMittal, Dow Benelux, PZEM, Yara, Zeeland Refinery en infrastructuurpartners Gasunie en Fluxys. Samen hebben deze partijen een CO2-reductie roadmap opgesteld waar diverse technologieën, ten behoeve van de verduurzaming van de industrie, geïdentificeerd zijn. Hierbij spelen waterstof, elektrificatie en het afvangen en hergebruiken of opslaan van CO2 (CCUS) de hoofdrol.  

Welke richting gaan Rijk en Zeeland samen op?

  • Gigawatt Waterstofhub Zeeland - Gezien de huidige koppositie van Zeeland op het terrein van waterstof geven Rijk en regio een verdere impuls aan de ontwikkelingen van de waterstofeconomie. Gezamenlijk wordt een ontwikkelplan voor een Gigawatt Waterstofhub in Zeeland gemaakt. Zeeland heeft als tussendoel om uiterlijk in 2025 een demofabriek te realiseren inclusief een (grensoverschrijdende) waterstof backbone. Einddoel voor de regio is om in 2030 een grootschalige waterstoffabriek operationeel te hebben. Het Rijk zal hiervoor actief beschikbare subsidiemogelijkheden inzetten
  • Elektrificatie - De aanlanding van de stroom van windpark IJmuiden Ver is belangrijk voor de Zeeuwse ambities op het gebied van waterstof en elektrificatie. Voor het ontsluiten van de industrie in Zeeuws-Vlaanderen is uitbreiding van het 380kV-netwerk noodzakelijk. In samenwerking met TenneT en de overheid wordt bepaald hoe deze ontsluiting het best kan worden gerealiseerd.
  • CCUS - Op korte termijn zal de Zeeuwse industrie de meeste winst kunnen halen door middel van het afvangen en hergebruiken van CO2. Om dit te kunnen realiseren is een CO2 infrastructuur benodigd. In Zeeland kan transport van CO2 plaats vinden via leidingen of via schip. Rijk en regio gaan samen de mogelijkheden en voorwaarden in beeld brengen om dit te kunnen realiseren. Daarvoor zal een CCUS flagship project in Zeeland ontwikkeld worden met de bijbehorende infrastructuur.

 

Hydrogen Delta Programma

De SDR bedrijven hebben de ambitie om als grootste waterstofcluster van Nederland en Vlaanderen internationaal koploper te blijven in de industriële waterstofeconomie. De huidige grootschalige productie en vraag naar industriële waterstof met doorgroei naar ~1,2 megaton/jaar in 2050, ligt hierbij aan de basis. Het ambitieuze Hydrogen Delta Programma zet in op de realisatie van een waterstofdemo (100-300 MW ) in 2025 en een Gigawatt Waterstofhub in 2030.  Daarnaast voldoet North Sea Port aan alle voorwaarden om als strategische waterstofhub op te treden voor waterstof invoer, opslag, gebruik en doorvoer. De nu toegezegde steun van het Rijk versterkt de ontwikkeling van de Zeeuwse industriële energietransitie tot een essentieel onderdeel in de energietransitie van Nederland.