Nieuwe leden Smart Delta Resources

In 2019 hebben zich drie bedrijven als nieuw lid aangesloten bij het Smart Delta Resources samenwerkingsverband, nl. Fluxys, Gasunie en PZEM

Fluxys

Fluxys is een volledig onafhankelijke gasinfratsructuurgroep met zijn hoofdzetel in Belgie. Het bedrijf draagt bij aan een duurzame energietoekomst en gedreven teams zorgen voor  een betrouwbare en betaalbare instroom van energie naar de markt. Fluxys wil zijn extensieve kennis en ervaring in het ontwikkelen en exploiteren van open access gasinfrastructuurop beschikbaar stellen om de energietransitie verder te brengen en infrastructuur te ontwikkelen voor de gas -en energiestromen van de toekomst. In het voorbije decennium heeft Fluxys zich ontwikkeld tot een referentiepartner voor gasinfrastructuurprojecten en ondernemingen verspreid over europa.

Fluxys en SDR

Fluxys is in Belgie al 90 jaar actief en beschikt ook over een gedegen kennis van wet -en regelgeving zoals die geldt voor grootschalige infrastructurele ontwikkelingen. In zijn streven om oplossingen aan te dragen voor de maatschappelijke behoeften zoekt Fluxys ook naar andere bronnen dan aardgas als deel van zijn groeiambities.In het bijzonder in de Delta Regio kan Fluxys optreden als enabler om de doelstellingen van de SDR Roadmap 2050 te realiseren. Het kan daarbij zijn expertise inzetten om een open access pijpleiding infrastructuur te ontwikkelen en te exploiteren, die nodig is om de verschillende industriele partners met elkaar te verbinden. En dat voor zowel projecten op het gebied van industriele symbiose als die op het gebied van energietransitie. Als neutrale en betrouwbare projectpartner streeft Fluxys  naar samenwerking  met de andere SDR leden teneinde een belangrijke stap richting een duurzame toekomst te zetten.

Gasunie

Gasunie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en Noord-Duitsland beheert en onderhoudt Gasunie de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas. Nu is dat nog vooral aardgas. Dit zal met de energietransitie steeds verder verschuiven naar groen gas en waterstof. Daarnaast werkt het bedrijf mee aan de aanleg en het beheer van netwerken voor warmte en CO₂ en zorgt het ervoor dat dit deel van de energievoorziening veilig, ongestoord en zo duurzaam mogelijk gebeurt. Zodat iedereen altijd over energie kan beschikken.

De rol van Gasunie in de energietransitie

Gasunie is een Europees energieinfrastructuurbedrijf met een gastransportnetwerk dat tot de grootste van Europa behoort. Het bestaat uit meer dan 15.000 kilometer pijpleidingen in Nederland en Noord-Duitsland. Gasunie wil de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening helpen versnellen en gelooft dat infrastructuur daarin als verbindend en faciliterend element een belangrijke rol speelt.
 

Binnen de energietransitie blijft aardgas voorlopig nog een energiebron van betekenis. Daarnaast moeten er meer CO2-neutrale gassen komen. Op weg naar 2050 richt Gasunie zich op groen gas, waterstof, warmte met warmtenetten en afvang en opslag van CO2. Ook gaat het bedrijf de energienetten voor gas en elektriciteit meer met elkaar laten samenwerken.

Gasunie en SDR

De rol die Gasunie wil spelen op het gebied van de energietransitie sluit naadloos aan bij de doelstellingen die zijn verwoord in de Roadmap 2050 van SDR, in het bijzonder bij de infrastructuurprojecten die gerealiseerd moeten worden voor het transport van waterstof en voor CCS (carbon capture and storage).
 

Naast aardgas, wat nog lange tijd een rol speelt, ziet Gasunie vooral voor waterstof,  groen gas, CO2en warmte een cruciale rol. Zowel bestaande als nieuwe gasinfrastructuur is daarbij van belang. Als onafhankelijke netwerkbeheerder wil Gasunie in de toekomst waterstof van verschillende leveranciers transporteren naar de belangrijkste industriële clusters in Nederland. Dit kan voor een zeer groot deel door het bestaande netwerk. In Zeeland is met Gasunie Waterstof Services (GWS) de eerste 12 kilometer van het netwerk al succesvol omgebouwd. Zuidwest-Nederland staat daarmee nadrukkelijk op de kaart.

PZEM

PZEM producert energie, dag in, dag uit. Daarbij wordt reeds 40% duurzaam opgewekt in een optimale mix met flexibele conventionele productie. De PPA met Gemini (het grootste offshore windpark van Nederland), de kerncentrale Borssele, de biomassa centrale BMC en de moderne, schone en zeer flexibele Sloecentrale vormen de pijlers van de portfolio van PZEM. Op de handelsvloer wordt deze portfolio 24 uur per dag geoptimaliseerd en verhandeld, 7 dagen per week. Uiteindelijk wordt de energie tegen een zo scherp mogelijke prijs aan zware industrieën maar ook supermarktketens, vakantieparken, timmerfabrieken en glastuinbouwbedrijven geleverd. Dat is altijd zo geweest. 

PZEM in de toekomst

Kijkend naar de toekomst is PZEM volop bezig invulling te geven aan de uitdagingen die voortkomen uit de energie transitie. Als energiespecialist wordt dit logischerwijs ook van het bdrijf verwacht. De visie van PZEM is dat hernieuwbare energiebronnen steeds belangrijker worden in de overgang naar een CO2-arme energievoorziening. Omdat de wind niet altijd waait en de zon niet altijd schijnt zal dit leiden tot toenemende verschillen tussen vraag en aanbod van energie. De behoefte aan flexibiliteit om de energiemarkt in balans te houden zal toenemen waardoor prijsfluctuaties extremer worden. Voor zowel vraag als aanbod is dit een steeds groter wordend risico wat beheerst moet worden. Daar zal PZEM zich in toekomst nog nadrukkelijker op richten.