Project Roadmap industriële vernieuwing in de Delta Regio

Trinseo

Op 27 juni 2017 heeft de SDR-board zijn goedkeuring gegeven aan het verstrekken van een opdracht aan bureau CE Delft voor het project “Roadmap Industriële Transitie Delta Regio”. Het doel van dit project is om de toekomst van een klimaat neutrale industrie dichterbij te halen.

De ingrijpende verandering van een industrie gebaseerd op fossiele brandstoffen naar een industrie die nauwelijks nog CO2-emissie heeft, is een zeer grote uitdaging die steeds meer bedrijven serieus gaan nemen. De uitkomst van dit project is een set concrete projecten waaraan nu begonnen moet worden als opmaat naar die klimaat neutrale industrie. 

 

Het project van deze industriële roadmap wordt uitgevoerd in 3 fasen:

  • fase 1 Beschrijving van toekomstbeelden op basis van bestaande rapporten en gesprekken met de SDR bedrijven, waarbij ook afstemming zal plaatsvinden met overheden en netwerkorganisaties, die met vergelijkbare transitiepaden werken.
  • fase 2 Discussie met de elf SDR bedrijven, waarin de toekomstbeelden en onderliggende aannames worden getoetst aan de kennis en ervaring van de bedrijven. Op basis hiervan worden drie toekomstbeelden uitgewerkt voor fase 3.
  • fase 3  In deze fase wordt gewerkt aan het verder concretiseren van stappen die genomen moeten worden om de geschetste toekomstvisies te realiseren. Dat zal gebeuren aan de hand van backcastingsmethodologie en afstemming met overheden en netwerkorganisaties.  Als resultaat hiervan wordt de periode 2018-2030 concreet uitgewerkt in termen van acties die bedrijven vanaf 2018 moeten nemen om de doelstellingen van de industriële transitie in 2050 te halen. Daarbij zal ook duidelijk worden welke nieuwe  infrastructurele aansluitingen nodig zijn ( met onder meer een rol voor overheden) en welke samenwerkingskansen er zijn voor industriële symbioseprojecten van de bedrijven. Niet alleen wordt gekeken naar technische uitdagingen, maar ook naar beleidsmatige inpassing, zoals verandering van wet -en regelgeving.