SDR levert bijdrage aan landelijk Transitiepad Hogere Temperatuurwarmte 2050

Industrie in de Delta Regio

In september 2017 moet er vanuit de Rijksoverheid een transitiepad hogere temperatuurwarmte worden opgeleverd als uitwerking van de energie agenda. Voor dit transitiepad is de input vanuit de sectoren en de regio’s cruciaal.  

Op basis van de uitgewerkte transitiepaden kan het nieuwe kabinet- indien gewenst – een opdracht formuleren voor de onderhandeling over bestuurlijke en functionele klimaat -en energieakkoorden. Uiteindelijk moeten deze acties leiden tot een integraal energie -en klimaatplan (Inek) dat Nederland, samen met alle andere EU lidstaten, eind 2017/begin 2018 moet indienen bij de Europese Unie.

Sectoren en regio's praten mee

Door het ministerie van economische zaken, VNO/NCW, VEMW en VNCI worden  in de loop van 2017 bijeenkomsten georganiseerd, waarin vanuit sectoren en regio’s kan worden aangegeven hoe de transitie van de industrie naar een koolstofarme economie kan worden ingevuld.

Bijdrage die SDR kan leveren

SDR is weliswaar geen brancheorganisatie, maar zij kan wel aangeven waar vanuit haar eigen ervaring met industriële symbiose projecten knelpunten ontstaan bij de realisering ervan:

  • Projecten leveren te weinig rendement op;
  • kennen te lange terugverdientijden; 
  • stuiten op belemmeringen vanwege wet -en regelgeving;
  • en ondervinden hinder van het ontbreken van publieke infrastructuur.

Wat wordt er besproken?

Thema’s die in dit proces aan de orde zijn:

  • Effectief (internationaal) beleid voor CO2  reductie;
  • analyse van restricties en knelpunten;
  • de rol van de consument;
  • de rol van innovatie en technologie;
  • sectorale en regionale plannen.

Vastgesteld kan worden dat bij alle deelnemende partijen (bedrijven, branche verenigingen, overheden, regio’s) de overtuiging aanwezig is om de weg in te slaan naar een meer koolstofarme economie/circulaire economie in 2050. Als uitgangspunt hanteert het ministerie van economische zaken sturing op CO2 .