Studie naar energiesysteem provincie Zeeland

Energiesysteem Zeeland

De energietransitie gaat het huidige energiesysteem veranderen. Een robuust en adaptief energiesysteem is een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen investeren in projecten die noodzakelijk zijn om de energietransitie zo snel uit te voeren als nu in voorbereiding is. Infrastructuurontwikkeling is kapitaalintensief en kent lange doorlooptijden. Het reguleringskader is erop ingericht dat netbeheerders doelmatig met hun investeringen omgaan. Dat houdt de kosten voor de maatschappij laag, maar kan er ook toe leiden dat investeringen pas worden gedaan als klip en klaar duidelijk is dat ze ook echt noodzakelijk zijn. In dat geval kan de voorzichtige aanpak ertoe leiden dat infrastructuurinvesteringen remmend gaan werken op het maatschappelijk gewenste tempo van de energietransitie. Reeds in de eerste ‘Net voor de Toekomst’-studie uit 2010 heeft CE Delft samen met de Netbeheerders aandacht gevraagd voor dit dilemma. De oplossing is om gedegen en gedragen studies te doen naar de ontwikkeling van vraag náár en aanbod ván de infrastructuurcapaciteit. CE Delft voert samen met RoyalHaskoningDHV een energiesysteemstudie uit voor Zeeland, waarbij vraag en aanbod van energie tot 2050 in kaart wordt gebracht in vier verschillende scenario’s. Voor Groningen en Drenthe voert CE Delft ook een systeemstudie uit en voor Noord-Holland is die gereed.

 

In Zeeland komt de komende jaren stroom van windparken op zee aan land. De toekomstige vraag naar groene waterstof van de SDR bedrijven door electrolyse en de electrificatie van processen van de SDR bedrijven in Zeeland hebben grote invloed op het energiesysteem. Zoals in de SDR Roadmap naar een klimaatneutrale industrie in 2050 is aangegeven, is een adequate infrastructuur essentieel. Er zijn volop ontwikkelingen: in de industrie, de transitie van de gebouwde omgeving, afname van aardgasgebruik en toename van warmtepompen, toepassing van restwarmte van industrie, elektrisch vervoer, de aanleg van een waterstof en CO2-netwerk en aanlanding van wind op zee. CE Delft onderzoekt samen met RoyalHaskoning DHV welke knelpunten in de energie-infrastructuur daarbij ontstaan en wat de mogelijke oplossingen zijn, bijvoorbeeld met flexibilisering. De provincie Zeeland geeft opdracht en begeleidt de studie samen met Enduris, Gasunie, SDR, Tennet en de VZG. De studie is in juni gestart en eindigt in november om input te kunnen leveren voor de investeringsplannen van de energienetwerkbedrijven in de komende jaren.