De transnationale samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse industrie, overheid en andere organisaties wordt breed erkend en beide regeringen hebben de Schelde-Deltaregio geïdentificeerd als regio van bijzonder belang met het oog op de energietransitie binnen de industrie.

Regio van bijzonder belang in energietransitie

De Schelde-Deltaregio strekt zich uit van Bergen op Zoom richting Vlissingen, Terneuzen en langs de Kanaalzone naar Gent. De industrieën in de Schelde-Deltaregio zijn competitief, energie-intensief, divers, complementair en behoren tot de (innovatieve) wereldtop van de chemie, energie, staal en foodsector. Door zowel Nederland als Vlaanderen wordt het belang van de SDR-regio onderschreven. Zo heeft North Sea Port als haven in de SDR regio alleen al een economische toegevoegde waarde van 12,5 miljard euro en een (in)directe werkgelegenheid van 100.000 arbeidsplaatsen. Voor beide kanten van de grens geldt dat verduurzaming van het cluster cruciaal is om de huidige industrie te behouden, en een attractief vestigings- en investeringsklimaat te borgen. De transnationale samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse industrie, overheid en andere organisaties wordt breed erkend en beide regeringen hebben de Schelde-Deltaregio geïdentificeerd als regio van bijzonder belang met het oog op de energietransitie binnen de industrie.

Niet alleen het economisch belang van de regio is immers groot, dat geldt ook voor de potentiële impact op de realisatie van het Klimaatakkoord van Parijs, de Green Deal en het Nederlands Klimaatakkoord. De schaal van de SDR-regio is niet alleen substantieel qua CO2-uitstoot (ruim 22 Mton per jaar, gelijk verdeeld aan beide zijden van de grens), de SDR-regio kent (met een industriële consumptie van maar liefst 580 kton H2 per jaar) ook het grootste regionale waterstofgebruik in de Benelux. Grootschalige productie van groene waterstof in de SDR-regio biedt vanuit deze schaalgrootte ook enorme kansen om bestaande waterstofconsumptie te vervangen en fors CO2 -uitstoot te reduceren. Dit maakt de kansen voor verduurzaming via blauwe waterstof met CCS naar groene waterstof middels elektrolyse zeer gunstig. Ook de inzet van waterstof uit base-load kernenergie zou zich op langere termijn tot een economisch voordeel kunnen ontwikkelen, met uitstekende mogelijkheden om tot een meer stabiele en gediversifieerde energievoorziening te komen.

Afbeelding
Terneuzen

De schaal van de SDR-regio is niet alleen substantieel qua CO2-uitstoot, maar de regio kent ook het grootste regionale waterstofgebruik in de Benelux.

In de Schelde-Deltaregio bevindt zich een van de vijf industriële clusters in Nederland, waar in het Nederlandse deel ruim een vijfde van de Nederlandse industriële CO2-emissie plaatsvindt. Verduurzaming van de industrie in deze regio levert een flinke bijdrage aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen. De consumptie van bijna 600 kton waterstof per jaar maakt de regio bovendien de grootste waterstofverbruiker in de Benelux. Dit groeit naar verwachting naar 1080 kton per jaar in 2050. Grootschalige productie van groene waterstof biedt enorme kansen om bestaande waterstofconsumptie te vervangen en daarmee snel CO2-uitstoot te reduceren. De Schelde-Deltaregio biedt van nature veel perspectief voor opwekking en aanlanding van groene energie. Aanlanding van groene energie uit grootschalige offshore windparken voor de kust (Borssele I-IV, IJmuiden Ver Alpha, Nederwiek) en directe conversie naar groene waterstof hebben een hoog potentieel om het energiesysteem in de Schelde-Deltaregio optimaal in te richten. De mogelijkheden om op grote schaal groene waterstof te produceren, lokaal te verbruiken én te importeren en exporteren via aanwezige havens maken de regio een potentiële Green Energy Hub van Europees belang.