De hoofdactiviteit is de exploitatie van een deponie die een totale bergingscapaciteit heeft van meer dan 3 miljoen ton. Onder meer de volgende bedrijfsafvalstoffen kunnen er gestort worden: waterzuiveringsslib van bedrijven, verbrandingsresiduen, verontreinigde grond, straalgritafval, shredderafval, enz. Naast deponie doet OVMB ook de solidificatie en stabilisatie van afvalstoffen en dit met als doel een milieuverantwoorde en economisch haalbare oplossing te bieden voor een groot aantal "probleemafvalstoffen". Naast deze twee hoofdactiviteiten doen zij ook aan lagunering van baggerspecie.

Overeenkomstig de eisen van de CO2-prestatieladder heeft OVMB haar CO2-emissies in kaart gebracht en worden een lange termijn actieplan en reductiedoelstellingen uitgevoerd.

OVMB is ook een interessante partner binnen het SDR netwerk voor hun grote hoeveelheid, goed gedocumenteerde en gekarakteriseerde feedstock die kan worden in pyrolyse of gasificatie processen.