De huidige SDR-programma’s zijn ontwikkeld rond transitiepaden, gebaseerd op de toepassingen van CCS, elektrificatie, waterstof, circulariteit en procesoptimalisatie en cruciale waardeketens die met elkaar verweven zijn: waterstof, CO2, elektriciteit, water en warmte.

Hydrogen Delta

Hydrogen Delta

Het ambitieuze Hydrogen Delta Programma heeft tot doel de industrie te verduurzamen door grijze waterstof uit te faseren middels koolstofarme waterstof investeringen. Daarbij heeft het programma de aspiratie de regio te positioneren als grootste waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen én Europa.

Carbon Connect Delta

Carbon Connect Delta

Het Carbon Connect Delta Programma heeft de ambitie om in 2030 3,9 Mton CO2 af te vangen, te transporteren en op te slaan door middel van Carbon Capture and Storage (CCS). De toepassing van CCS is ook binnen het transitiepad waterstof van cruciaal belang. Ontwikkeling van het CCS-systeem is een essentiële stap op weg naar een CO2-neutrale en circulaire industrie in regio.

Spark Delta

Spark Delta

Het Spark Delta Programma reduceert CO2-emissies door elektrificatie én optimalisatie van productieprocessen via innovatieve technologieën. Het vervangen van fossiele brandstoffen door elektriciteit van emissievrije bronnen heeft een enorme impact op het elektriciteitsnet. Spark Delta zet in op een robuust, kosteneffectief elektriciteitsnet dat de explosieve stijging van vraag en aanbod kan transporteren. Belangrijke subprojecten binnen Spark Delta zijn gericht op aanlanding van wind op zee, een 380 kV-verbinding in Zeeuws-Vlaanderen en een extra 380 kV-station in Borssele. 

SDR Programma Heat Delta

Heat Delta

Het Heat Delta programma maakt vraag en aanbod van industriële restwarmte inzichtelijk, door dit te vertalen naar concrete en uitvoerbare projecten. De focus is tweeledig: restwarmte uit de procesindustrie naar de gebouwde omgeving en restwarmtekoppelingen ‘industry to industry’.

Bovendien helpt Smart Delta Resources via dit programma bedrijven in de foodsector aan geschikte technologieën voor decarbonisatie van Hoge Temperatuur warmte. (HT-warmte).

De toonaangevende SDR programma’s

De kracht van SDR ligt in de bundeling van (complementaire) belangen over grenzen heen, met name de grenzen van sectoren, processen en technologieën. De partners binnen Smart Delta Resources (SDR) delen hierbij cruciale belangen op het gebied van de energietransitie, maar hebben daarnaast ook elk een eigen agenda vanuit de intrinsieke wil om te innoveren, te verduurzamen en een goede werkgever te zijn. Juist deze intrinsieke motivatie is een belangrijke factor in de totstandkoming van concrete programma’s. 

Binnen de SDR-waardeketens (van productie en opslag tot toepassing van energie) zijn programma’s, projecten en bedrijven onderling nauw verbonden.

Waar tussen deze ketens grote onderlinge afhankelijkheden bestaan, ontstaat ruimte voor innovatie waar meerdere ketens van kunnen profiteren. Voor de industriële energietransitie is het van groot belang dat deze waardeketens doorontwikkeld worden om zo aan de randvoorwaarden te voldoen. Als onderdeel van het SDR  CO2-reductiepad heeft SDR in nauw overleg met haar partners prioriteit aangebracht in de te zetten stappen richting een klimaatneutrale industrie op basis van (potentieel) beschikbare en betaalbare technologieën en de strategische fit met de waardeketens. Dit heeft geleid tot de SDR-programma’s Hydrogen Delta, Carbon Connect Delta, Spark Delta en Heat Delta. In de realisatie van de programma’s neemt SDR de lead met betrekking tot het programma management. Hierbij staan de facilitering van het proces en het verenigen en activeren van de verschillende partijen en stakeholders centraal. De verantwoordelijkheid tot het behalen van de doelstellingen van ieder programma ligt echter in gezamenlijke hand van regio en Rijk.