De huidige SDR-programma’s zijn ontwikkeld rond vier transitiepaden, gebaseerd op de toepassingen van CCS, elektrificatie, waterstof, CCU en procesoptimalisatie en cruciale waardeketens die met elkaar verweven zijn: waterstof en CO2, elektriciteit en warmte.

Hydrogen Delta

Hydrogen Delta

Het ambitieuze Hydrogen Delta Programma heeft tot doel de industrie te verduurzamen door grijze waterstof uit te faseren middels koolstofarme waterstof investeringen. Daarbij heeft het programma de aspiratie de regio te positioneren als grootste waterstofcluster van Nederland, Vlaanderen én Europa.

Carbon Connect Delta

Carbon Connect Delta

Het Carbon Connect Delta Programma heeft tot doel om vanaf 2023 1 Mton CO2 af te vangen in de regio, met een doorgroeipotentieel tot 6,5 Mton CO2 in 2030. Daarmee levert het project potentieel een substantiële bijdrage aan de industriële opgave om in 2030 19,4 Mton per jaar aan broeikasgassen te reduceren.

Spark Delta

Spark Delta

Het Spark Delta programma heeft tot doel bij te dragen aan reductie van CO2-emissies door elektrificatie én optimalisatie van productieprocessen via bestaande of innovatieve technologie. Hierbij worden fossiele brandstoffen en grondstoffen vervangen door elektriciteit van emissievrije bronnen.

SDR Programma Heat Delta

Heat Delta

Het Heat Delta programma maakt vraag en aanbod van industriële restwarmte inzichtelijk, door dit te vertalen naar concrete en uitvoerbare projecten. De focus is tweeledig: restwarmte uit de procesindustrie naar de gebouwde omgeving en restwarmtekoppelingen ‘industry to industry’.

Bovendien helpt Smart Delta Resources via dit programma bedrijven in de foodsector aan geschikte technologieën voor decarbonisatie van Hoge Temperatuur warmte. (HT-warmte).

De toonaangevende SDR programma’s

De kracht van SDR ligt in de bundeling van (complementaire) belangen over grenzen heen, met name de grenzen van sectoren, processen en technologieën. De partners binnen Smart Delta Resources (SDR) delen hierbij cruciale belangen op het gebied van de energietransitie, maar hebben daarnaast ook elk een eigen agenda vanuit de intrinsieke wil om te innoveren, te verduurzamen en een goede werkgever te zijn. Juist deze intrinsieke motivatie is een belangrijke factor in de totstandkoming van concrete programma’s. 

Binnen de SDR-waardeketens (van productie en opslag tot toepassing van energie) zijn programma’s, projecten en bedrijven onderling nauw verbonden.

Waar tussen deze ketens grote onderlinge afhankelijkheden bestaan, ontstaat ruimte voor innovatie waar meerdere ketens van kunnen profiteren. Voor de industriële energietransitie is het van groot belang dat deze waardeketens doorontwikkeld worden om zo aan de randvoorwaarden te voldoen. Als onderdeel van het SDR  CO2-reductiepad heeft SDR in nauw overleg met haar partners prioriteit aangebracht in de te zetten stappen richting een klimaatneutrale industrie op basis van (potentieel) beschikbare en betaalbare technologieën en de strategische fit met de waardeketens. Dit heeft geleid tot de SDR-programma’s Hydrogen Delta, Carbon Connect Delta, Spark Delta en Heat Delta. In de realisatie van de programma’s neemt SDR de lead met betrekking tot het programma management. Hierbij staan de facilitering van het proces en het verenigen en activeren van de verschillende partijen en stakeholders centraal. De verantwoordelijkheid tot het behalen van de doelstellingen van ieder programma ligt echter in gezamenlijke hand van regio en Rijk.